Przeskocz do treści

Statut

                         STATUT FUNDACJI PROMYK

 Postanowienia ogólne

§1.

 1. Fundacja pod nazwą Promyk zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
 • Marię Janinę Sienkiewicz
 • Bożenę Jabłońską
 • Katarzynę Czajewską
 • Agnieszkę Sienkiewicz

zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Krystynę Jerominek Jankowską w kancelarii notarialnej w Suwałkach przy ulicy Noniewicza nr 55, w dniu 1 grudnia 2010 r. działa na podstawie polskiego prawa oraz niniejszego statutu.

 1. Fundacja jest apolityczna.

§2.

Fundacja uzyskuje osobowość prawną z dniem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku.

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest miejscowość Suwałki, ul. 1 Maja 17 B m. 16.

§ 4.

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 5.

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§ 6.

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie.

§ 7.

Fundacja posługuje się pieczęcią Fundacji.

§ 8.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 Cele i zasady działania Fundacji

§ 9

Celami Fundacji są:

 1. Niesienie pomocy osobom, u których zaburzony został proces socjalizacji lub objętych ryzykiem niedostosowania bądź nieprzystosowania społecznego.
 2. Udzielanie pomocy osobom fizycznym dotkniętym kryzysem.
 3. Minimalizacja występowania postaw aspołecznych.
 4. Edukacja społeczna, uwrażliwianie na problemy ludzi z deficytami społecznymi.
 5. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym chorych i niepełnosprawnych.
 6. Działalność charytatywna.
 7. Promocja zdrowia.
 8. Organizowanie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i patologicznych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 9. Prowadzenie działań profilaktycznych w kierunku zwalczania alkoholizmu i innych patologii życia społecznego /streetworking/.
 10. Działanie na rzecz ekologii oraz pomocy zwierzętom.
 11. Promocja oraz wspieranie wolontariatu.
 12. Integrowanie osób pracujących dla dobra publicznego oraz wspieranie procesu wymiany praktyk.
 13. Działanie na rzecz aktywizacji zawodowej.

§10

Cele są realizowane poprzez:

 1. Prowadzenie działalności adaptacyjnej.
 2. Organizowanie różnych form wypoczynku.
 3. Organizowanie, udział i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, oświatowych i edukacyjnych.
 4. Zbieranie środków finansowych i rzeczowych.
 5. Aktywna współpraca ze środkami masowego przekazu.
 6. Inicjowanie i podejmowanie działań dotyczących ochrony środowiska oraz właściwego stosunku do zwierząt i innych składników przyrody żywej i nieożywionej.
 7. Współpraca z organizacjami, instytucjami urzędowymi, samorządowymi, prywatnymi i pozarządowymi.
 8. Wzmacnianie więzi międzyludzkich i międzypokoleniowych.
 9. Świadczenia edukacji zdrowotnej, promowanie zdrowego stylu życia, organizowanie akcji krwiodawstwa , szukanie dawców szpiku kostnego.
 10. Realizacja innych zadań wynikających z odrębnych przepisów.

 

Majątek i dochody Fundacji

§ 11

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 400 zł [czterysta złotych] wpłaconej przez fundatorów oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 12

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku Fundacji.

§ 13

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 4. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

§ 14

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 15

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad obowiązujących osoby prawne.

§ 16

Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań finansowych Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa albo są związani tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej „osobami bliskimi”.

§ 17

Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferowanych warunkach.

§ 18

Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

  Zarząd Fundacji

 § 19

 1. Władzę w Fundacji sprawuje Zarząd Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż pięciu osób powoływanych przez Fundatorów.
 3. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa oraz członków zarządu. Zarząd może powołać ze swego grona wiceprezesa oraz skarbnika.
 4. Fundatorzy mogą zasiadać w Zarządzie Fundacji.
 5. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przed upływem kadencji przez Fundatorów w drodze uchwały podjętej jednogłośnie.
 6. Członkiem Zarządu może być osoba, która nie była skazana za przestępstwo umyślne      ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

§ 20

 1.  Zarząd Fundacji zbiera się przynajmniej dwa razy w roku.Zarząd Fundacji zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu - konieczne jest poinformowanie wszystkich członków Zarządu przynajmniej z czternastodniowym wyprzedzeniem.
 2. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
 3. Zarząd co roku zobowiązany jest przygotować sprawozdanie z działalności Fundacji oraz sprawozdanie finansowe i przedłożyć je Fundatorom.
 4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 21

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  2. uchwalanie regulaminów,
  3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  5. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach dotyczących działalności Fundacji, w tym w sprawie połączenia z inną Fundacją oraz likwidacją Fundacji,
  6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  7. zmiana statutu Fundacji,
  8. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
  9. nadzór nad działalnością Fundacji.

 

Komisja Rewizyjna

§  22

 Kontrolę w Fundacji sprawuje Komisja Rewizyjna powoływana przez Fundatorów      składająca się z trzech osób.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu ani    pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,     powinowactwa lub podległości służbowej.

3. Członkiem Komisji Rewizyjnej może być osoba, która nie była skazana za       przestępstwo    umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę wewnętrzną w Fundacji oraz kontrolowanie   prawidłowego gospodarowania majątkiem i dochodami Fundacji.

Sposób reprezentacji

§ 23

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

 Zmiana statutu

§ 24

 1. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.
 2. Zmiany w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji na wniosek któregoś z jego członków lub wniosek Fundatora.
 3. Zmiany mogą być dokonywane w każdym czasie.

 Połączenie z inną fundacją

§ 25

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 26

Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji.

 Likwidacja fundacji

§ 27

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§ 28

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

 Postanowienia końcowe

§ 29

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd.

Suwałki dnia 08.04.2016 r.

Fundacja Promyk
ul.1 Maja 17b m.16
tel. 881 511 031

KRS 0000373528
NIP 8442338823
REGON 200410625

Zarząd Fundacji:
Maria Sienkiewicz - prezes

Członkowie zarządu:
Ewa Gawęcka
Agnieszka Kędzior
Izabela Biel
Marzena Wiśniowska