Zarząd fundacji – kompetencje

Redakcja

21 stycznia, 2024
Rada Fundacji jest organem zarządzającym fundacji. Ma ona prawny obowiązek zarządzania i nadzorowania wszystkich aspektów działalności fundacji zgodnie z jej statutem, zapewnienia zgodności z przepisami prawa (zwłaszcza podatkowymi) i normami etycznymi (zwłaszcza egzekwowanymi przez władze lokalne), a także promowania wszelkich innych interesów, dla których fundacja została powołana.

Zarządzanie relacjami z otoczeniem fundacji

Zarządzanie relacjami ze społecznością, w której działa fundacja, może być trudne. Przy tak wielu potrzebujących może być trudno wiedzieć, co robić. Jeśli jednak jesteś dobrym słuchaczem i masz empatię dla potrzeb innych, może to pomóc Ci w podejmowaniu decyzji o tym, kto otrzyma wsparcie od Twojej organizacji. Może się też okazać, że skupienie się na jednym projekcie na raz pomaga usprawnić proces podejmowania decyzji.

Zarządzanie projektami fundacji

Fundamentalne zarządzanie projektami to proces planowania i realizacji projektu z uwzględnieniem jego zakresu i ograniczeń. Techniki zarządzania projektami fundacji koncentrują się przede wszystkim na stworzeniu skutecznego planu realizacji większej inicjatywy. Projekty podstawowe różnią się od projektów jednorazowych lub doraźnych tym, że mają lepiej zdefiniowane cele, zasoby, ramy czasowe (tj. kamienie milowe), kosztorysy itp.

Zarządzanie zasobami ludzkimi fundacji

Zarządzanie zasobami ludzkimi to dziedzina nauki, która odnosi się do strategicznego, systematycznego lub nie, procesu zarządzania ludźmi. Obejmuje ono:
  • projektowanie i wdrażanie strategii związanych z przyciąganiem talentów (np. rekrutacja) i zatrzymywaniem ich poprzez zapewnianie możliwości nagradzania w organizacji;
  • zapewnianie rozwoju umiejętności pracowników poprzez programy szkoleniowe;
  • rozwijanie zdolności przywódczych w ramach struktur organizacyjnych;
  • motywowanie jednostek poprzez nagrody, takie jak pieniądze, symbole statusu, awanse/awansy itp.;
  • zapewnianie równości pomiędzy różnymi grupami (np. płcią);
  • kontrolowanie kosztów pracy;
  • ustalanie polityki dotyczącej kwestii zatrudnienia, takich jak rozwiązywanie umów o pracę;
  • łączenie zarządzania zasobami ludzkimi z innymi częściami strategii organizacji.

Polecane: