Statut fundacji – co się w nim znajduje?

Redakcja

24 stycznia, 2024
Najważniejszym elementem statutu fundacji jest jego deklaracja: co i jak będzie ona robić. Cel lub przedmiot działalności, jak to się również nazywa, powinien być wyraźnie wymieniony w pierwszej części, wraz z innymi celami, które fundator zamierza osiągnąć poprzez utworzenie organizacji.

Zmiany w statucie Fundacji – co to oznacza dla jej członków?

Zmiany w statucie Fundacji, które dotyczą przede wszystkim sposobu wyboru i odwoływania członków zarządu, wytyczają nową drogę dla jej przyszłości. Zachowują one bowiem pierwotne intencje osób zaangażowanych w tworzenie Fundacji, a jednocześnie uwzględniają fakt, że od czasu jej powstania czasy się zmieniły.

Przegląd zmian w statucie Fundacji – co nowego?

Kuratorium wprowadziło zmiany w Statucie i Regulaminie Fundacji. W rezultacie utrudniło to członkom Fundacji głosowanie i startowanie w wyborach. Zmiana ta mogła zostać zainicjowana przez wzrost liczby członków, którzy przyzwyczaili się do korzyści płynących z tych zmian, jak również przez tych, którzy chcą zmian, ale nie uważają, że należy to robić bez uprzedniego uzyskania zgody obecnych członków. Zmiana wejdzie w życie po zatwierdzeniu jej przez dwie trzecie wszystkich aktywnych członków głosujących w tej sprawie na naszym dorocznym spotkaniu, które odbędzie się jeszcze w tym roku.

Zmiany w statucie Fundacji – konsekwencje dla jej działalności

Statut Fundacji został zmodyfikowany, aby umożliwić przyznawanie dotacji regionalnych. Zarząd może również przyznawać fundusze nie tylko w poszczególnych krajach, ale także w całym regionie, w którym działa. Zmiana ta będzie miała wpływ na sposób finansowania organizacji przez fundację oraz na rodzaj pracy wykonywanej dzięki tym środkom.

Jak interpretować statut Fundacji?

Statut jest instrukcją dla pracowników Fundacji, zwykle dotyczącą podjęcia jakiegoś działania lub wykonania jakiegoś obowiązku. Nie są one pomyślane jako wiążące instrukcje dla osób trzecich; ogólnie rzecz biorąc, należy je czytać z tą myślą. Statut nie przyznaje żadnych praw osobom innym niż Fundacja i jej urzędnicy: na przykład, nie może być egzekwowane zobowiązanie jednego z dyrektorów wobec osoby, która podlega wyłącznie indywidualnym obowiązkom dyrektora zgodnie z Ustawą o Spółkach 2006, art. 241.

Polecane: