Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę: misja, działania, możliwości pomocy

Redakcja

26 stycznia, 2024

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę to organizacja, która od lat angażuje się w pomoc dzieciom i młodzieży. Dzisiaj przybliżymy misję, cele oraz działania Fundacji, a także pokażemy, jak każdy z nas może włączyć się w jej wsparcie.

Historia i misja Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Początki i rozwój Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Historia fundacji sięga lat 90. XX wieku, kiedy to grupa zaangażowanych osób postanowiła stworzyć organizację, która będzie wspierać dzieci i młodzież w trudnych sytuacjach życiowych. Od tego czasu Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę nieustannie się rozwija, poszerzając swoje działania i wprowadzając nowe programy pomocowe. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, pracowników oraz darczyńców, fundacja zyskała ogromne uznanie w Polsce i za granicą.

Misja i cele, które fundacja wyznacza sobie na przestrzeni lat

W centrum działań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajduje się misja i cele związane z ochroną praw dzieci oraz wspieraniem ich rozwoju. Głównym celem fundacji jest zapewnienie dzieciom i młodzieży wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych, takich jak przemoc, wykluczenie społeczne czy problemy zdrowotne. Fundacja realizuje swoją misję poprzez prowadzenie różnorodnych programów i projektów, które mają na celu edukację, profilaktykę oraz pomoc bezpośrednią dla potrzebujących dzieci i ich rodzin.

Wśród celów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę można wymienić:

 • promowanie praw dziecka i dbanie o ich przestrzeganie,
 • zapobieganie przemocy wobec dzieci oraz wspieranie ofiar przemocy,
 • edukowanie społeczeństwa w zakresie ochrony praw dziecka,
 • tworzenie i rozwijanie programów pomocowych dla dzieci i młodzieży,
 • współpraca z innymi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci.

Realizując swoją misję, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę stawia na długofalowe działania, które przyczyniają się do trwałej poprawy sytuacji dzieci i młodzieży w Polsce.

Nasze działania: programy i projekty realizowane przez Fundację

Główne programy i projekty, które prowadzimy

W ramach swojej działalności, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę realizuje wiele programów i projektów, które mają na celu wsparcie dzieci i młodzieży w trudnych sytuacjach życiowych. Oto niektóre z nich:

 • Program „Bezpieczny Dom” – mający na celu zapewnienie dzieciom bezpiecznego środowiska w domu, poprzez edukację rodziców i opiekunów oraz współpracę z instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę praw dziecka.
 • Projekt „Szkolny Przyjaciel” – skierowany do uczniów i nauczycieli, mający na celu promowanie empatii, wzajemnego szacunku i zrozumienia w szkolnych relacjach, a także przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej.
 • Program „Dziecięcy Telefon Zaufania” – anonimowa i bezpłatna infolinia dla dzieci i młodzieży, która oferuje wsparcie emocjonalne, informacyjne oraz interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.
 • Projekt „Akademia Rodzica” – cykl warsztatów i szkoleń dla rodziców, mających na celu rozwijanie umiejętności wychowawczych oraz budowanie pozytywnych relacji z dziećmi.

Jakie zmiany wprowadzamy dzięki naszym działaniom

Dzięki realizacji programów i projektów, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę wprowadza konkretne zmiany w życiu dzieci i młodzieży. Oto niektóre z nich:

 1. Poprawa jakości życia – dzięki wsparciu finansowemu, materialnemu oraz psychologicznemu, dzieci i młodzież z trudnymi doświadczeniami zyskują szansę na lepsze życie i rozwój.
 2. Zapobieganie przemocy – edukacja społeczeństwa oraz współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę praw dziecka przyczyniają się do zmniejszenia liczby przypadków przemocy wobec dzieci.
 3. Wzrost świadomości społecznej – działania edukacyjne i informacyjne prowadzone przez fundację zwiększają wiedzę społeczeństwa na temat praw dziecka oraz problemów, z którymi borykają się dzieci i młodzież.
 4. Wspieranie rodziców i opiekunów – poprzez szkolenia i warsztaty, fundacja pomaga rodzicom i opiekunom w rozwijaniu umiejętności wychowawczych oraz budowaniu pozytywnych relacji z dziećmi.

Realizacja programów i projektów przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę przyczynia się do trwałej poprawy sytuacji dzieci i młodzieży w Polsce, a także do budowania społeczeństwa, które dba o swoje najmłodsze pokolenie.

Współpraca z wolontariuszami: jak wygląda praca w Fundacji

Współpraca z wolontariuszami jest kluczowym elementem działalności Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Wolontariusze angażują się w różne projekty i programy, pomagając dzieciom i młodzieży w trudnych sytuacjach życiowych. W tej sekcji omówimy proces dołączania do grona wolontariuszy oraz rolę, jaką pełnią w działaniach fundacji.

Jak dołączyć do grona wolontariuszy Fundacji

Proces dołączania do grona wolontariuszy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę jest przejrzysty i dostępny dla każdego, kto chce się zaangażować. Oto kroki, które należy wykonać:

 1. Zapoznanie się z ofertą wolontariatu – na stronie internetowej fundacji można znaleźć informacje o dostępnych projektach i programach, w których można się zaangażować jako wolontariusz.
 2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego – po wyborze interesującego projektu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, podając swoje dane kontaktowe oraz informacje o doświadczeniu i umiejętnościach.
 3. Uczestnictwo w szkoleniu – przed rozpoczęciem współpracy z fundacją, wolontariusze przechodzą szkolenie, które przygotowuje ich do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz pozwala poznać zasady działania fundacji.
 4. Podpisanie umowy wolontariackiej – po zakończeniu szkolenia, wolontariusz podpisuje umowę, która reguluje zasady współpracy z fundacją.
 5. Rozpoczęcie pracy jako wolontariusz – po spełnieniu wszystkich formalności, wolontariusz może rozpocząć swoją działalność w ramach wybranego projektu lub programu.

Rola i znaczenie wolontariuszy w naszych działaniach

Wolontariusze pełnią kluczową rolę w działaniach Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Ich zaangażowanie przyczynia się do realizacji celów fundacji oraz wpływa na poprawę sytuacji dzieci i młodzieży w Polsce. Oto niektóre z dziedzin, w których wolontariusze mają znaczący wpływ:

 • Wsparcie emocjonalne i psychologiczne – wolontariusze prowadzą rozmowy z dziećmi i młodzieżą, pomagając im radzić sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi oraz budować poczucie własnej wartości.
 • Edukacja i rozwój – dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, fundacja może prowadzić różnorodne warsztaty, szkolenia i zajęcia edukacyjne, które przyczyniają się do rozwoju dzieci i młodzieży.
 • Pomoc materialna i finansowa – wolontariusze uczestniczą w organizacji zbiórek, akcji charytatywnych oraz innych inicjatyw, które mają na celu zdobycie środków na wsparcie dzieci i młodzieży.
 • Promocja praw dziecka – wolontariusze angażują się w działania informacyjne i edukacyjne, mające na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat praw dziecka oraz problemów, z którymi borykają się dzieci i młodzież.

Współpraca z wolontariuszami pozwala Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę na skuteczne realizowanie swojej misji oraz wprowadzanie trwałych zmian w życiu dzieci i młodzieży. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, fundacja może prowadzić szeroko zakrojone działania, które przyczyniają się do budowania społeczeństwa, które dba o swoje najmłodsze pokolenie.

Jak pomóc: sposoby wsparcia Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Chcąc wesprzeć działania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, warto poznać różne formy pomocy, które można zaoferować. W tej sekcji przedstawimy jak pomóc fundacji oraz omówimy, jak wsparcie wpływa na jej działania.

Jakie formy pomocy możemy zaoferować

Jeśli zastanawiasz się, jak pomóc Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, oto kilka możliwości wsparcia:

 • Regularne wpłaty – stałe wsparcie finansowe pozwala fundacji na planowanie i realizację długoterminowych projektów.
 • Jednorazowe darowizny – wpłaty na rzecz fundacji można dokonać również jednorazowo, wspierając konkretny cel lub projekt.
 • Organizacja zbiórek – można zorganizować własną zbiórkę na rzecz fundacji, angażując swoją społeczność, rodzinę czy znajomych.
 • Wolontariat – zaangażowanie się w działania fundacji jako wolontariusz to również sposób na wsparcie jej misji.
 • Współpraca z firmami – przedsiębiorstwa mogą wspierać fundację poprzez różne formy partnerstwa, np. sponsoring, patronat czy wspólne projekty.

Jak Twoje wsparcie wpływa na działania Fundacji

Wsparcie, które oferujesz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, ma realny wpływ na jej działania. Oto, jak Twoja pomoc przyczynia się do realizacji celów fundacji:

 • Finansowanie programów i projektów – dzięki wsparciu finansowemu fundacja może realizować swoje programy i projekty, które mają na celu poprawę sytuacji dzieci i młodzieży w Polsce.
 • Wsparcie indywidualnych przypadków – fundacja pomaga dzieciom i młodzieży w trudnych sytuacjach życiowych, oferując im wsparcie emocjonalne, psychologiczne, materialne czy edukacyjne.
 • Promowanie praw dziecka – dzięki Twojemu wsparciu fundacja może prowadzić działania informacyjne i edukacyjne, zwiększając świadomość społeczeństwa na temat praw dziecka i problemów dzieci i młodzieży.
 • Wspieranie wolontariatu – Twoja pomoc pozwala fundacji na rozwijanie sieci wolontariuszy, którzy angażują się w różne projekty i programy, pomagając dzieciom i młodzieży.

Wspierając Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, przyczyniasz się do realizacji jej misji i wprowadzania trwałych zmian w życiu dzieci i młodzieży. Pamiętaj, że każda forma pomocy ma znaczenie i wpływa na poprawę sytuacji najmłodszych w Polsce.

Sukcesy i osiągnięcia: jak zmieniamy świat na lepsze

W tej części artykułu skupimy się na sukcesach i osiągnięciach Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz na konkretnych przypadkach pomocy, które zmieniły życie dzieci. Przedstawimy najważniejsze sukcesy i osiągnięcia fundacji oraz opowiemy o tym, jak dzięki nim udało się wprowadzić pozytywne zmiany w życiu najmłodszych.

Najważniejsze sukcesy i osiągnięcia Fundacji

Wśród najważniejszych sukcesów i osiągnięć Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę można wymienić:

 • Realizacja licznych programów i projektów – dzięki wsparciu darczyńców i wolontariuszy fundacja prowadzi wiele inicjatyw mających na celu poprawę sytuacji dzieci i młodzieży w Polsce.
 • Współpraca z instytucjami i organizacjami – fundacja współpracuje z różnymi instytucjami i organizacjami, zarówno krajowymi, jak i międzynarodowymi, co pozwala na realizację wspólnych celów i wymianę doświadczeń.
 • Udział w tworzeniu i wprowadzaniu zmian legislacyjnych – fundacja aktywnie uczestniczy w procesie tworzenia i wprowadzania zmian w polskim prawodawstwie, mających na celu ochronę praw dzieci i młodzieży.
 • Uznanie na arenie międzynarodowej – działania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę są doceniane na świecie, co przekłada się na współpracę z międzynarodowymi organizacjami i instytucjami.

Przypadki pomocy, które zmieniły życie dzieci

Wśród przypadków pomocy, które zmieniły życie dzieci, warto wymienić:

 • Wsparcie dla dzieci doświadczających przemocy – fundacja pomaga dzieciom, które doświadczyły przemocy, oferując im wsparcie psychologiczne, prawne i materialne, co pozwala im odzyskać poczucie bezpieczeństwa i godności.
 • Pomoc w zdobyciu wykształcenia – dzięki wsparciu fundacji wiele dzieci i młodzieży otrzymuje możliwość kontynuowania nauki, co przekłada się na lepsze perspektywy zawodowe i życiowe.
 • Wsparcie dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej – fundacja pomaga rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji, np. z powodu choroby, utraty pracy czy konfliktów rodzinnych, co pozwala im na powrót do stabilności i normalnego funkcjonowania.
 • Realizacja marzeń dzieci – fundacja organizuje różne akcje i projekty, które mają na celu spełnienie marzeń dzieci, np. spotkanie z idolem, wyjazd na wakacje czy otrzymanie wymarzonego prezentu.

Dzięki sukcesom i osiągnięciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz konkretnym przypadkom pomocy, życie wielu dzieci i młodzieży uległo znaczącej poprawie. Wspierając fundację, przyczyniasz się do dalszego wprowadzania pozytywnych zmian w życiu najmłodszych w Polsce.

Bezpieczeństwo dzieci: nasz priorytet

W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę bezpieczeństwo dzieci jest naszym głównym priorytetem. W tej części artykułu omówimy, jak dbamy o bezpieczeństwo dzieci w ramach naszych działań oraz jakie konkretne działania podejmujemy, aby zapewnić im ochronę i wsparcie.

Jak dbamy o bezpieczeństwo dzieci w ramach naszych działań

W trosce o bezpieczeństwo dzieci, podejmujemy szereg działań, które mają na celu ochronę ich praw i dobrostanu. Oto niektóre z nich:

 • Monitorowanie sytuacji dzieci – śledzimy sytuację dzieci objętych naszymi programami i projektami, aby szybko reagować na ewentualne zagrożenia.
 • Współpraca z instytucjami – współpracujemy z organami ścigania, sądami, szkołami i innymi instytucjami, które mają wpływ na życie dzieci, aby wspólnie dbać o ich bezpieczeństwo.
 • Szkolenia dla pracowników i wolontariuszy – prowadzimy regularne szkolenia z zakresu ochrony praw dziecka i bezpieczeństwa, aby nasi pracownicy i wolontariusze byli przygotowani do właściwego reagowania na sytuacje zagrożenia.
 • Wsparcie psychologiczne i prawne – oferujemy dzieciom i ich rodzinom wsparcie psychologiczne i prawne, aby pomóc im radzić sobie z trudnymi sytuacjami i odbudować poczucie bezpieczeństwa.

Jakie działania podejmujemy, aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, realizujemy konkretne działania, które mają na celu ochronę ich praw i dobrostanu. Oto niektóre z nich:

 • Interwencje w sytuacjach zagrożenia – reagujemy na sygnały o zagrożeniu bezpieczeństwa dzieci, podejmując odpowiednie działania, takie jak zgłoszenie sprawy odpowiednim służbom czy udzielenie pomocy rodzinie.
 • Programy profilaktyczne – prowadzimy programy profilaktyczne, które mają na celu zapobieganie przemocy wobec dzieci, np. poprzez edukację rodziców, nauczycieli i dzieci w zakresie praw dziecka i bezpieczeństwa.
 • Tworzenie bezpiecznych przestrzeni – staramy się tworzyć bezpieczne przestrzenie dla dzieci, np. poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych czy warsztatów, które odbywają się w przyjaznym i kontrolowanym środowisku.
 • Udział w tworzeniu i wprowadzaniu zmian legislacyjnych – angażujemy się w proces tworzenia i wprowadzania zmian w polskim prawodawstwie, mających na celu ochronę praw dzieci i młodzieży oraz zwiększenie ich bezpieczeństwa.

Dbając o bezpieczeństwo dzieci, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę dąży do stworzenia świata, w którym każde dziecko może rozwijać się w bezpiecznym i wspierającym środowisku. Wspierając nasze działania, przyczyniasz się do realizacji tego celu.

Polecane: